ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Voorafgaande opmerkingen:

Elke koper is gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Zij zijn toepasselijk, ook in geval dat specifieke voorwaarden werden overeengekomen, behalve in geval deze de algemene voorwaarden direct tegenspreken. Behoudens in geval van reactie door de koper bij aangetekende brief binnen de acht dagen vanaf de vermelde factuurdatum, zal deze geacht zijn de gemelde algemene voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De eventuele nietigheid van één bepaling van deze voorwaarden zal de geldigheid van de anderen niet aantasten.

Artikel 2: Eigendomsvoorbehoud:

Alle door SLS FOOD TECHNOLOGIES N.V. in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van SLS FOOD TECHNOLOGIES N.V. totdat de Koper alle verplichtingen uit de met SLS FOOD TECHNOLOGIES N.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om SLS FOOD TECHNOLOGIES N.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 3: Klachten:

De levering, behoudens met betrekking tot verborgen gebreken zoals voorzien in art. 1641 B.W., wordt geacht te zijn aanvaard tenzij zichtbare gebreken schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen nadat de goederen bij de Koper werden geleverd.

Artikel 4: Betaling – verwijlsintresten en verhogingsbedingen:

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te HUMBEEK of op ons bankrekening vermeld aan de onderzijde van factuur en dit ten laatste binnen de periode vermeld aan de onderzijde van de factuur. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 euro en met een verwijlsintrest van 1% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand.

Artikel 5: Uitvoering en bevoegdheidsclausule:

Gezien alle verkopen geacht worden te zijn afgesloten op onze zetel te HUMBEEK, zal Belgisch recht uitsluitend worden toegepast in geval van betwisting met de koper. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze verkoop zullen beslecht worden voor de Rechter bevoegd voor de vennootschapszetel van SLS FOOD TECHNOLOGIES N.V. tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.